Статут громадської організації «Соціальний всесвіт»

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЦІАЛЬНИЙ ВСЕСВІТ»   Протокол від 01 грудня 2016 р.  

 

Голова Організації ________________________ А.П. Аніщенко

СТАТУТ

громадської організації

«СОЦІАЛЬНИЙ ВСЕСВІТ»

(нова редакція)

м. Харків, 2016 р

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ВСЕСВІТ» (далі за текстом: Організація) –  є добровільним громадським об’єднанням соціального та культурного напрямку, яке створене відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», та інших чинних нормативно – правових актів України з метою спільної реалізації громадянами своїх прав та свобод.

1.2. Організація є непідприємницькою, недержавною, некомерційною, неприбутковою, метою якої не є одержання прибутку (доходу).

1.3. Організація є юридичною особою, і відповідно до цього:

 • має власну символіку, емблему, зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
 • може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, відкривати рахунки в установах банку, в тому числі в іноземній валюті;
 • користується рівними правами і несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити;
 • має право вступати у спілки, інші об’єднання,  в тому числі і міжнародні.

1.4. Діяльність Організації базується на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, законності, гласності, добровільності, демократії, рівності та незалежності його членів і поширюється на територію України.

1.5. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

Розділ 2. Найменування та місцезнаходження.

2.1. Повне найменування:

 українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ВСЕСВІТ»;

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР»;

англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «SOCIAL WORLD».
 
2.2. Скорочене найменування:

українською мовою – го «СОЦІАЛЬНИЙ ВСЕСВІТ»;

російською мовою – ОО «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР»;

англійською мовою – PO «SOCIAL WORLD».

2.3. Місцезнаходження Організації: 61202, Харківська область, м. Харків, проспект Людвіга Свободи, будинок 41, квартира 63.

Розділ 3. Мета (цілі) та напрями діяльності.

3.1. Основною метою діяльності Організації є захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно – культурних, освітніх, та інших прав та інтересів членів Організації, сприяння їх ефективній соціалізації, соціальному розвитку та збереженню фізичного, психічного та соціального здоров’я, а також сприяння підвищенню громадської свідомості в суспільстві.

                     3.2.  Основні напрями діяльності:

         3.2.1 участь в програмах, спрямованих на розвиток громадського суспільства;

         3.2.2 представлення та захист своїх законних інтересів громадян та прав та законних інтересів своїх членів у державних органах та громадських формуваннях;

         3.2.3 сприяння створенню та впровадженню соціальних, правових, культурних, профілактичних та освітніх програм для громадськості;

3.2.4 сприяння поширенню і стимулюванню серед громадян якісно нового соціального, правового, економічного, наукового, культурного та екологічного мислення;

3.2.5 сприяння зміні існуючих стереотипів щодо ролі та місця жінок, молоді, людей похилого віку в суспільстві;

3.2.6 ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших об’єднань громадян;

3.2.7 розповсюдження інформації про діяльність Організації;

3.2.8 сприяння проведенню заходів, спрямованих на соціальну, психологічну, педагогічну та економічну підтримку осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.2.9 підтримання контактів та співробітництво з іншими громадськими організаціями, органами державної влади, посадовими особами, всіма третіми особами з питань діяльності Організації;

3.2.10 проведення просвітніх, інформаційних, культурно-просвітницьких, соціально-педагогічних та профілактичних заходів (курсів, семінарів, круглих столів і конференцій, тощо та інших науково-методичних та практичних заходів) для членів Організації та інших громадян;

3.2.11   сприяння та участь у проведенні соціальних та соціально-педагогічних досліджень;

3.2.12 сприяння впровадженню гендерної рівності в Українському суспільстві;

3.2.13 сприяння всебічному розширенню зв’язків з фахівцями за кордоном

3.2.14 розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку Організації;

3.2.15 сприяння ефективній діяльності членів Організації з виконання статутних завдань;

3.3. Цей перелік видів діяльності є вичерпним.

3.4. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань громадське об’єднання в установленому законодавством порядку має право:

3.4.1 вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.4.2 звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.4.3 одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.4.4 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.4.5  проводити мирні зібрання;

3.4.6  здійснювати інші права, не заборонені законом;

3.4.7 бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права                                                    відповідно до законодавства;

3.4.8  засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

3.4.9 брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3.4.10 брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

Розділ 4. Члени Організації. Умови і порядок прийому, вибуття. Права та обов’язки.

                                                                                                                                                                 4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, визнають Статут Організації, бажають сприяти її діяльності  і прийняті до її складу.

4.2. Прийняття до складу Організації нових членів приймаються рішенням Правління Організації при поданні письмової заяви. Організація може вимагати від кандидата в члени іншу інформацію (документи).

4.3. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) в Організації шляхом подання заяви до Правління Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації.

Дія абз. 1 п. 4.3. не поширюється на члена Організації, обраного на посаду Голови Організації. Членство в Організації Голови Організації припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови.

Правління Організації має право самостійно, відповідним рішенням виключити з членів Організації особу, яка не дотримується вимог Статуту, вчинила аморальний вчинок, правопорушення або злочин. Членство в Організації припиняється у разі смерті особи. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів, але має наслідком припинення перебування особи на посаді.

4.4. Члени Організації мають право:

 • обирати та бути обраним до всіх керівних органів Організації;
 • отримувати від керівництва інформацію, що стосується діяльності Організації;
 • відстоювати власні погляди та переконувати в них інших;
 • пропонувати зміни та зауваження до нормативних документів діяльності Організації;
 • брати участь у формуванні та реалізації програм Організації;
 • отримувати підтримку Організації у діяльності, що відповідає меті Організації;
 • відмовлятись від членства в Організації;

4.5. Член Організації зобов’язаний:

      — активно сприяти розвитку культури, реалізації політики Організації,
налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, що діють у зазначеній сфері;

      —     співпрацювати з Організацією в усіх питаннях, стосовно організації її діяльності;

      —     підтримувати авторитет Організації, не чинити дій, які суперечили б її статутним цілям,
підривали престиж;

      —     дотримуватися цього Статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами Організації в межах їх компетенції;

      —     дотримуватися принципів поваги, чесності та справедливості;

      —     своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші обов´язкові внески;

      —     дотримуватись положень Статуту та інших нормативних документів Організації.

4.6. Правління Організації має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації. Правління Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

4.7. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними зборами. Якщо чергові Загальні збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

4.8. Члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи(прибуток) або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними осіб і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого з вищевказаних осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Розділ 5. Структура і керівні органи Організації.

5.1. Вищим органом Організації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу рік.

5.1.2. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Організації.

5.1.3. Рішення вважається  прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх на зборах членів Організації.

5.1.4. Чергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації один раз протягом календарного року. Правління Організації повідомляє членів Організації про час і місце чергових Загальних зборів не  пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення.

5.1.5. Чергові Загальні збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь більшість від усіх членів Організації, які перебувають на обліку на день проведення Загальних зборів.

5.1.6. Правління Організації скликає позачергові Загальні збори на підставі власного рішення, а також у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 20% членів Організації.

5.1.7. Правління Організації повідомляє членів Організації про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

5.1.8. Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням Організації відповідної письмової вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, повідомляють членів Організації про час і місце позачергових Загальних зборів самостійно.

5.2. Загальні збори:

 • приймають Статут Організації, зміни до нього;
 • приймають рішення про  затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;
 • приймають рішення про  затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • змінюють найменування Організації з додержанням вимог чинного законодавства;
 • приймають рішення щодо кількісного та персонального складу Правління Організації;
 • обирають Правління Організації, Голову Організації та вносять зміни до їх персонального складу; 
 • приймають рішення про зміну місцезнаходження Організації;
 • реалізують право власності Організації в порядку, передбаченому законом та цим статутом;
 • делегують окремі повноваження іншим органам або особам;
 • приймають рішення про проведення незалежного фінансового або іншого аудиту громадського об’єднання;
 • приймають рішення про участь Організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;
 • приймають рішення про реорганізацію або саморозпуск Організації.

5.3 Загальні збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.4. Правління Організації – керівний орган, що обирається Загальними зборами Організації у складі голови, заступника та секретаря терміном на чотири роки і забезпечує його діяльність у період між загальними зборами. Рішення Правління Організації приймаються більшістю голосів від загального складу Правління Організації. Засідання Правління Організації скликаються головою Організації не рідше одного разу на три місяці, або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління Організації про необхідність скликання засідання Правління Організації. Засідання Правління Організації правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів. Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління Організації не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем Правління Організації.

5.5. Правління Організації:

 • приймає рішення про прийом або виключення членів Організації;
 • визначає конкретні завдання і форми діяльності Організації згідно зі статутом та рішеннями Загальних зборів;
 • затверджує і змінює оперативні і фінансові плани, складає річні бюджети, баланси і звіти Організації;
 • встановлює порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань Організації;
 • приймає рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Організації;
 • здійснює загальне керівництво Організацією та контролює діяльність голови Організації;
 • приймає рішення про скликання Загальних зборів Організації;
 • раз в два роки звітує перед Загальними зборами про проведену роботу;
 • затверджує символіку, визначає порядок її використання і зберігання;
 • затверджує зразки та описи бланків, штампів, печаток Організації.

5.6. Голова Організації є головою Правління Організації, здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень Правління Організації, обирається Загальними зборами Організації терміном на два роки, та має такі повноваження:

 • офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
 • укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних зборів;
 • забезпечувати виконання рішень і доручень Правління Організації;
 • відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;
 • звітувати перед Правлінням Організації про поточну діяльність Організації;
 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.

У випадку відсутності Голови Організації або неможливості виконання ним своїх функцій, виконання обов’язків Голови Організації здійснює заступник голови Правління Організації. Голова Організації має право призначати тимчасового заступника і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.

5.7. Ревізійна комісія є контролюючим органом, який здійснює контроль за статутною та господарською діяльністю Організації. Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах Організації в складі не менше 3-х осіб строком на 5 років.

5.8. Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Організації за дорученням загальних зборів Організації. Вона звітує про результати проведеної нею перевірки Загальним зборам Організації.

5.9. Ревізійна комісія складає висновки по різним звітам та балансам. Засідання ревізійної комісії проводиться по мірі необхідності, але не менше 1 разу на рік. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі її члени. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.10. Висновки ревізійної комісії оголошуються на Загальних зборах Організації.

5.11.  Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації може бути оскаржене до вищого органу управління Організації, який має розглянути заяву та повідомити заявника протягом двох тижнів від дати надходження заяви. Рішення Загальних зборів Організації може бути відмінене Загальними зборами Організації  або оскаржене в судовому порядку. 

Розділ 6. Порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами.

6.1. Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності. Правління Організації та Голова Організації зобов’язанні періодично звітувати перед членами громадського об’єднання на Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань Правлінням Організації та Головою Організації надається черговим Загальним зборам та підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

6.3. Правління Організації та Голова Організації  мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо їх діяльності як керівних органів та реалізації статутних завдань.

6.4. Правління Організації та Голова Організації об’єднання мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

Розділ 7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг.

7.1. Члени громадського об’єднання мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена громадського об’єднання, Голови Організації, Правління Організації або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена громадського об’єднання — первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги — повторна скарга подається до Правління Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена громадського об’єднання, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правління Організації — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання який скаржиться, а також члена громадського об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації — первинна скарга подається до Правління Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або рішення яких оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації — первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів — до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2 Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

Розділ 8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання.

8.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

8.1.1. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

8.1.2. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством

8.1.3. Забороняється розподіляти доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб

8.1.4. Організація має право використовувати доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, що визначено Статутом.

8.2. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

8.3. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;
 • пасивні доходи;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога.

8.4. Організація може виступати учасником цивільно – правових відносин, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права та обов’язки.

8.5. Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

8.5. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

Розділ 9. Порядок утворення, діяльності та припинення відокремлених підрозділів.

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

9.3 Відокремлені підрозділи Організації утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи створюються та припиняються за ініціативи членів Організації, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальній одиниці (села, міста) на підставі рішення Правління Організації.

9.5. Діяльність відокремлених підрозділів Організації здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Організації.

9.6. Відокремлений підрозділ Організації об’єднує членів Організації, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальній одиниці для виконання Статутних завдань Організації.

9.7. Відокремлений підрозділ Організації має право:

— представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в територіальних підрозділах органів державної влади, органах місцевого самоврядування;

— одержувати від територіальних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Організації;

— вносити пропозиції до територіальних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

— розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету Організації.

9.8. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту Організації на відокремлений підрозділ покладаються окремі функції щодо господарського управління майном (коштами), а саме:

— управління коштами, майном, матеріальними та нематеріальними активами, що передані йому в управління (для використання в інтересах статутної діяльності) державою (територіальною громадою) в установленому законодавством порядку, пожертвувані членами відокремленого підрозділу у власність або передані ними у користування Організації (відокремленого підрозділу), передані Організацією у власність або користування відокремленого підрозділу, набуті в ході статутної діяльності Організацією (відокремленого підрозділу) або отримані Організацією (відокремленим підрозділом), як благодійна допомога;

— адміністрування членських внесків (вступного і щомісячних) членів відокремлених підрозділів;

— пошук і залучення (в межах адміністративно-територіальних одиниць) благодійної допомоги (благодійних внесків), в тому числі меценатства, спонсорства, пожертв;

— розпорядження 90% коштів від членських внесків і благодійної допомоги — використання на місцеві проекти, відповідно до статутної діяльності.

9.7. Органами управління відокремленого підрозділу Організації є:

— збори відокремленого підрозділу — вищий орган управління;

— голова відокремленого підрозділу — керівник відокремленого підрозділу.  

9.8. Рішення зборів відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів членів відокремленого підрозділу та оформляються протоколом. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу або про дострокове припинення повноважень Голови відокремленого підрозділу приймається Правлінням організації. Збори відокремленого підрозділу мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності відокремленого підрозділу. Ці рішення не можуть суперечити Статуту або рішенням вищих органів управління Організації.

Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу є обов’язковими для виконання усіма членами відокремленого підрозділу та його Головою.

9.9. Голова відокремленого підрозділу.

Голова відокремленого підрозділу — є вищою посадовою особою відокремленого підрозділу, яка має право без довіреності представляти відокремлений підрозділ у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватися від імені відокремленого підрозділу. Голова відокремленого підрозділу обирається зборами відокремленого підрозділу з-поміж його членів строком на 2 роки. Голова відокремленого підрозділу щорічно звітує про результати своєї роботи зборах відокремленого підрозділу. У випадку визнання роботи Голови відокремленого підрозділу незадовільною, збори відокремленого підрозділу можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови відокремленого підрозділу. На цьому ж засіданні Загальних зборів відокремленого підрозділу вони повинні обрати нового Голову відокремленого підрозділу. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови відокремленого підрозділу приймається не менш, як 75 відсотками голосів членів відокремленого підрозділу.

9.10. У межах своєї компетенції Голова відокремленого підрозділу:

— представляє відокремлений підрозділ у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, територіальними підрозділами органів державної влади та органами місцевого самоврядування, а також у відносинах з вищими органами управління та посадовими особами Організації;

— є (за посадою) делегатом від відокремленого підрозділу на Загальних зборах Організації, якщо інше не визначено Зборами відокремленого підрозділу;

— здійснює робоче листування та участь у засіданнях Правління Організації (з правом дорадчого голосу);  

— укладає від імені відокремленого підрозділу договори (угоди) немайнового характеру, а також вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та Статутом Організації;

— приймає будь-які інші рішення, що стосуються діяльності відокремленого підрозділу та не суперечать цьому  Статуту Організації та законодавству України;

— скликає Збори відокремленого підрозділу;

— головує на засіданнях Зборах відокремленого підрозділу;

— здійснює нагородження від імені Організації членів відокремленого підрозділу та третіх осіб;

— приймає документи на вступ до Організації від кандидатів у члени Організації, виносить питання на розгляд найближчих Зборів відокремленого підрозділу та передає їх (разом з протокольним рішенням зборів відокремленого підрозділу з цього питання) Правлінню Організації для його винесення на найближче засідання Правління Організації для прийняття рішення щодо членства;

Голова відокремленого підрозділу (у разі неспроможності виконання своїх обов’язків (хвороба, відпустка, затримання тощо), має право делегувати свої повноваження будь-якому іншому авторитетному члену відокремленого підрозділу, що підтверджується (протокольно) найближчими зборами відокремленого підрозділу.

9.12. Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність шляхом саморозпуску.

Саморозпуск відокремленого підрозділу здійснюється на підставі рішення:

— Правління Організації (одноголосним рішенням), а у виняткових випадках (при наявності спору (-ів) — Загальних зборів Організації (простою більшістю голосів).

Кошти та інше майно відокремленого підрозділу, в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами, а передаються (повертаються) Організації, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в дохід держави.

Розділ 10. Порядок внесення змін до статуту.

10.1. Зміни до Статуту приймаються 3/4 членів присутніх на засіданні Загальних зборів Організації.

10.2. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

10.3. Про внесені змін Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними Зборами.

Розділ 11. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації, за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

11.2. Реорганізація (злиття, виділ, приєднання або перетворення ) або саморозпуск проводиться за рішення 3/4 членів Загальних зборів. У випадку реорганізації усі права та обов’язки Організації переходять до її правонаступників.

11.2.1. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що її призначив.

11.3. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) за рішенням Загальних зборів здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

11.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.

11.5.Реорганізація Організації, здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу; виділу; злиття або перетворення у громадське об’єднання такого самого статусу.

11.6. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Місія Харківської обласної громадської організації «Соціальний всесвіт»

Опубліковано admin Птн, 02/01/2013 — 14:37

 • сприяння гуманізації та демократизації суспільства
 • створення умов для розвитку та ефективної соціалізації особистості шляхом надання соціально-педагогічної, психологічної, інформаційної допомоги громадянам України.
 • ми прагнемо розширити можливості самореалізації особистості в суспільстві, використовуючи свої знання, здібності, досвід Цінності – цінності відкритого демократичного суспільства, впевненість у собі, комфорт, любов, дружба, безпека, внутрішній розвиток, незалежність, досягнення, соціальний статус, добробут, патріотизм, громадянськість, самооцінка, щаслива родина.
 • Цільова аудиторія – жертви соціалізації Потреби цільової аудиторії – розвиток, ефективна соціалізація, самовдосконалення.
 • Базова компетенція – соціальне виховання, психотерапія, консультування, профілактична робота. Відмінна компетенція — соціально-педагогічна діяльність (створення умов для ефективної соціалізації, сприяння розвитку соціальних якостей, усвідомленню соціальних цінностей) Що пропонує організація – професійну допомогу кваліфікованих соціальних педагогів та психологів.

Якщо Ви не задоволені роботою, взаємостосунками в сім’ї, маєте низьку самооцінку, залежні від табаку, алкоголю, наркотиків, комп’ютерних ігор, потерпаєте від домашнього насилля, самотні тощо,замість того, щоб залишатися у безпорадності і невизначеності, звернетесь до Харківської обласної громадської організації «Соціальний всесвіт». Ви отримаєте шанс змінити своє життя на краще та самомовдосконалюватись, тому що отримаєте професійну допомогу кваліфікованих соціальних педагогів та психологів.

Більше соціальних послуг для харків’ян

Опубліковано admin Пт, 02/08/2013 — 10:52

«Під час наступної сесії міськради буде запропоновано рішення щодо зміни програми соціально-медичного спрямування», – повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Проект підготовки студентів- волонтерів для роботи в умовах Хоспісу працює в Харкові 3-й рік. Його організатори кажуть, що необхідно створити службу, яка займається роботою із хворими літніми людьми.

Алла Аніщенко, голова правління ХОГО «Соціальний Всесвіт»

Подготовка молодежи в цьому проекте- свого роду критерій воспитательной работы в вузе. По тому, наскільки студенти активно беруть участь у реабілітаційній службі «Ера мілосердія», можна сказати, наскільки студенти беруть участь у реабілітаційній роботі у вузі.

Студентки академії культури розповіли, що виходять у Хоспіс до стареньких уже не один рік. Але спочатку була спеціальна психологічна підготовка.

Єлизавета Болгова, студентка ХДАК

Це було трохи страшно, но це того стояло, це нам корисний досвід.

Олена Яценко, студенка ХДАК

Когда молодой человек приходит, здається, в жизни у нього проблеми. Приходить і общається з цим чоловіком і бачить все з іншої сторони. Видить, що на самому ділі це не проблеми, все вирішується, і стоїть життя , в першу чергу, цінувати.

Тож робота студентів із невиліковно хворими літніми людьми – то допомога і членам їхніх родин, і самим стареньким, і молоді, – певні керівники проекту. Удосконалення соціально-медичної підтримки літніх людей триватиме й надалі, – розповіли в міськраді. потреба, робота з приватними стоматологічними клініками, аби укласти договори на лікування літніх харків’ян.

Светлана Рубан

Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови

У тих випадках, де є такі технології, можливості, яких немає в наших поліклініках стоматологічних, або в технічних випадках, коли людина настає, що його розглядає доктор у муніципальних установах, щоб убрати сомненія.

Як повідомляють у Департаменті охорони здоров’я, згідно з договором приватної клініки щомісячно братиме на лікування однієї літню людину, яка не має статив для оплати зубопротезування чи лікування.

Світлана Маренич

content/socposlugy

Проект «Рука допомоги»

Опубліковано admin Пт, 02/08/2013 — 17:07

Проект «Рука допомоги — догляд на завершальному етапі життя за невиліковно хворими та літніми людьми, які залишилися без опіки в Молдові та на Україні»

Загальну координацію проекту організації «Карітас Австрія», реалізація — Харківським благодійним фондом «Соціальна служба допомоги» , та партнерським фондом — Харківською обласною організацією «Соціальний всесвіт».

У рамках цього проекту буде організована система візових служб із надання політичної допомоги та наданого високоякісного догляду на дому в трьох основних регіонах України та Молдови. У період реалізації проекту 1500 осіб тримають доступ до професійного догляду вдома на завершальному етапі життя. Вони знайдуться під оглядом понад 200 спеціалістів та 30 волонтерів, які будуть проходити спеціальне навчання.

Цільова група проекту — 40-50 чоловік в місяць онкохворих літніх людей, які обслуговуються багатопрофільною командою, яка буде складатися з лікарів, медичних сестер, соціальних працівників, пасторів, священиків, волонтерів, з метою пом’якшення болю в медичному, соціальному, психологічному та духовному відношенню.

Послуги, що надаються візійною бригадою Проекту:

 • Медичні;
 • Зміна постільної білизни з обробкою пролежнів;
 • Промивання катетера, зміна сечо-та калоприймачі;
 • Санація порожнини рота;
 • Обтирання шкіри;
 • Експрес-визначення цукру крові;
 • Вимірювання АТ, ЧСС, температури тіла;
 • Можливо годування через зонд;
 • Постановка клізми;
 • Визначення больового синдрому;
 • Постановка крапельниць та уколів, часткова роздача ліків;
 • Допомога у всіх сферах повсякденного життя;
 • Прогулянки з хворим і супровід хворого в різних місцях;
 • За бажанням хворого доставка продуктів харчування, медикаментів (за рецептом лікаря), господарських товарів на будинок;
 • Купання хворого, стрижка хворого, догляд за нігтями і т.д.
 • Прання білизни, прибирання та дезінфекція в квартирі за бажанням хворого;
 • Створення для невиліковного зв’язку із зовнішнім світом, налагодження та підтримка контакту з родичами за кордоном, стежити за тим, щоб при необхідності була надана правова допомога;
 • Залучення до роботи волонтерів:

Волонтери будуть вислуховувати і розмовляти з пацієнтами, читати за можливостями супроводжувати їх під час прогулянок і виконувати їх лікування. При необхідності волонтери залишаються пацієнтами на ніч. Буде створена сильна волонтерська база в рамках функціонального громадянського суспільства.

Допомога священнослужителям:

Священики різних конфесій будуть підтримувати скорботи пацієнтів з поставленими захворюваннями і хворобою, підтримувати батьків і дітей, розмовляти з ними про хвороби та смерті їхніх близьких, намагаючись пом’якшити душевний біль, так і всією трьома партнерськими організаціями на міжнародному рівні.

Живучи за кордоном родичів літніх людей, щоб отримати доступ до інформації про те, вони можуть організувати відповідний огляд на дому для членів у всій родині www.mobile-hospice.org

У рамках проекту буде проведено дослідження ситуації, що залишилася без опіки літніх та їх потреби для покращення якості життя на завершальному етапі життя. Після завершення проекту будуть надані навчальні матеріали, на основі яких можна буде продовжувати діяльність в інших місцях. Учасники навчання за даним проектом передавати знання інших організацій і партнерів.

ruka-dopomog

У минулому році українські сім’ї усиновили понад 2 тис. дітей-сиріт

Опубліковано admin Суб, 02/09/2013 — 14:46

Українці стали на порядок більше всиновлювати сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікунства. Таку заяву зробив Юрій Павленко, Постійний представник Президента з питань дітей. За відомостями Павленко, в минулому році в Україні сиротами стали близько 15 000 дітей. Разом з тим, близько 17 000 дітей знайшли свої нові родини.

«У минулому році ми отримали дуже гарний результат, коли підсумкова кількість дітей, які обзавелися новими родинами, перевищила кількість осиротілих дітей. Українці усиновили 2 тис. 16 дітей, а іноземні громадяни 803 дитини», — повідомив Павленко.

Павленко також уточнив, що левова частка дітей, усиновлених іноземцями, страждають важкими захворюваннями, які в Україні не лікуються.

«Українці беруть в шість разів більше в свої сім’ї на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ніж іноземні громадяни», — підсумував Павленко.

syrot

Благодійність: Європа та ми

Опубліковано admin Нед, 02/10/2013 — 23:19

У грудні 2012 р. Британська організація Charities Aid Foundation презентувала результати щорічного світового рейтингу благодійності. Україна посіла 111-те місце, що відкинуло її на шість позицій назад, що відповідає з 2011-м. Чому, незважаючи на традиційну щедрість української душі, вже третій рік поспіль наша благодійність усе не може потрапити в першу сотню рейтингу, обговорювали європейські та українські експерти в рамках візиту керівників донорських/благодійних європейських акціях у Києві 23—25 січня.

Цифри та факти:

Донедавні лідери з фінансування благодійних програм у світі вважалися США. Протягом останніх років американські фонди щорічно витрачали на свої благодійні проекти й ініціативи в середньому 30 млрд дол.

2010 р. Європейський центр фондів у Брюсселі, який об’єднує близько 400 найбільших європейських фондів, вперше спробував зібрати офіційну країну — членів ЄС про кількість фондів, які працюють у, та про обсяг щорічних сум, які виділяють регіон на реалізацію своєї програми. Результати приголомшили.

На сьогодні в Європі:

 • зареєстровані й активно діють 110 тис. благодійних фондів;
 • у них трудитися в середньому від 750 тис. до 1 млн людей (пряме працевлаштування);
 • щорічно фонди виділяються на свої програми близько 100 млрд євро.

А що в Україні? У Мін’юсті на кінець 2012 р. було зареєстровано близько 15 тис. фондів. Звісно ж, зустріч зі 110 тис. у всій Європі, вітчизняна цифра може видаватися досить значно: у ЄС один фонд припадає на чотири з половиною тисячі осіб, в Україні ж — на три тисячі осіб. Але, як практика, лише мала частина всіх зареєстрованих вітчиняних фондів справді займається благодійною діяльністю. Крім того, розмитість законодавства дозволяє реєструвати під вівіскою «фонд» різні громадські організації, які практично не мають жодного стосунку до фондової діяльності — накопичення та перерозподілу благодійних ресурсів.

На жаль, на сьогодні в Україні неможливо підрахувати обсяги фінансування, що виділяється на доброчинність. Українська податкова звітність, на відміну від такого в європейських країнах та США, — закрита інформація, її публічність не є обов’язковою вимогою. На думку багатьох експертів, благодійні суми, які найчастіше ніде не декларуються, особливо багато в галузі медицини. Наприклад, дороге лікування дитячої онкології використовується для розрахунку благодійних коштів. А загальна сума пожертв топ-десятки благодійників, за версією журналу «Контракти», становить 452,5 млн грн.

Законодавство

Із цим у європейців усе досить добре. Парламенти різних країн прийняли понад 50 законів, які на сьогоднішній час регулюють різні аспекти діяльності благодійних фондів (від потреб, які можуть бути витрачені благодійні кошти, й до вимог до звітності та оподаткування). 

Наприклад, аби відкрити благодійний фонд на Мальті, засновникам достатньо внести на його основний рахунок на суму 240 євро. В Австрії — 70 тис. євро. А у Франції від окремих засновників можуть вимагати внести в статутний капітал менше 1 млн євро.

Практично, у всіх країнах ЄС законодавчо закріплено вимогою публічної звітності фондів — один із інструментів, які стимулюють довіру до їхньої діяльності. 

Єдина проблема, яка європейці намагаються вирішити останні 15 років, — це розробка спільного законодавчого 
документа, який би регулював діяльність благодійних інституцій країн ЄС, дозволивши безперешкодно реалізувати
міжнародні благодійні 
проекти. 

З одного боку, українське «благодійне» законодавство здається досить лояльним і 
демократичним. З іншого — нінішня ситуація трохи пригнічує. 

Упродовж2008—2012 рр. експерти українського сектора доброчинності вибрали активну участь у розробці Закону «Про благодійництво та благодійні організації», зареєстрованого у ВР у новій редакції ще 2010 р. У липні 2012-го парламент проголосував за прийняття закону в другому читанні. Але підписаний президентом він був лише цього тижня! Схоже, керівництво країни поки що не готове повною мірою оцінити роль, яку благополучні фонди та організації або вже діючі, або можуть використовуватися в державі.

Благодійництво і держава

Європейці ж чітко розуміють можливості благодійних фондів і їх активно використовують. 

Переживаючи наслідки фінансової кризи, багато європейських держав намагаються перекласти завдання та відповідальність за вирішення окремих соціальних проблем на плечі приватних донорів-фондів. В умовах 
дефіциту стає вигідно, аби взяли на себе проблеми окремого бюджету, впровадили нові соціальні програми, розробили й апробовані моделі розробили це чи інше 

Безпрецедентний приклад делегування функцій соціального захисту населення продемонстрували Нідерланди. У 2011 р. між урядом цієї країни та благодійним сектором було укладено соціальний контракт, у рамках якого фонди взяли на себе зобов’язання щодо фінансування та реалізації окремих державних програм. 

На думку президента Асоціації благодійних фондів Нідерландів Рієна ван Генда, сьогодні в країні створено всі умови для того, аби фонди могли на практиці апробувати вирішення тієї чи іншої гострої соціальної проблеми, узагальнити досвід і передати відпрацьовану модель державі для її подальшого повсюдного поширення. Так упродовж останніх років було відпрацьовано й запущено програми з професійної підготовки підлітків із кризових груп, розвитку дітей у ранньому віці тощо.

В Україні такий досвід є. Наприклад, чинну систему зовнішнього незалежного оцінювання розробив, апробував і передав державний фонд «Відродження». А фонд спільноти з Мін’юстом відкривається на всій території України юридичні консультації для незаможних теперішніх громадян. Однак виконавчий директор МФ «Відродження» Євген Бистрицький відзначає: поки що це не система, а, швидше, виняток із правил. 

Президент міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Андрій Васькович вважає, що причина безсистемності — небажання держави втратити монополію в соціальній сфері, і це попри постійний, продовжує десяток років, дефіцит держбюджету в соціальній сфері. Незважаючи на видимість залучення благодійних фондів та організацій для вирішення соціальних проблем створення бюджету, конкретних механізмів на рівнях кодексу та інших базових документів для практичної реалізації цієї співпраці немає.

Фінансова криза

Фінансова криза вплинула на благодійний сектор як у Європі, так і в Україні. З одного боку, експертиза стверджує, що, попри це, європейський сектор упевнено. За словами голови Європейської мережі донорських асоціацій, віце-президента Асоціації благодійних фондів Іспанії Розі Галлего, в Іспанії в середньому щодня реєструється новий фонд, а німецький благодійний сектор поповнюється двома інституціями. Статистичні Асоціації фондів Франції свідчити, що за 2001—2010 рр. сектор благодійних фондів зріс на 60%. З іншого боку, чимало фінансів криза примусила задуматися про мету і терміни 
своєї діяльності. 

Наприкінці 90-х років питання наявності ендаумента — цільового капіталу фонду — належало до розряду необговорюваних. Вважалося, що статутний (цільовий) фонд фонду, який вносився засновником на час його створення, а потім у міру розвитку повноважень, необхідно інвестувати для отримання прибутків, а благодійна діяльність фонду має використовуватися за рахунок отриманих прибутків, забезпечуючи таким чином «довговічність» діяльності. 

Сьогодні деякі фонди приймають рішення, відмовившись від ендаументу, спрямувати всі гроші на розв’язання однієї конкретної проблеми (10—
15 років). Коли фінанси вичерпуються, фонд закривається. Це достатній інноваційний підхід: обмеження в часі виводити питання ефективності вкладу на перший план. 

Ефективність

Ще одна значима тенденція європейської благодійності — перегляд фондами нашої діяльності з метою її пріоритетності та фокусування. Відмовляючись від проблем широкого спектру, вони зупиняються лише на кілька разів. 

Зазначена тенденція пов’язана як зі зменшенням фінансових ресурсів, так і з оцінкою ефективності та довгостроковості результатів діяльності фондів. Директор Німецької асоціації фондів Ганс Флейш каже, що постійно думає про довгострокові результати благодійних програм його примушує досвід, отриманий в Індії. Його організація забезпечувала питною водою віддалені населені пункти цієї країни. В одному з інших частин, щоб довести їх до велетенської кількості, ресурсів та часу, пройшовши досить багато води, по якій надходила. Спочатку все було гаразд, але вже через рік обернулося катастрофою для села. Ґрунтові води опустилися нижче, це пізналося на місцевій флорі та фауні й закінчилося локальною екологічною трагедією. 

Імідж

Імідж — сьогодні одна з ключових проблем фондів як у Європі, так і в Україні. Оскільки репутація, яку роками заробляє благодійний сектор, може бути миттю зруйнована некоректністю дією одного гравця.

У грудні 2012 р. фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільність із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Українського форуму благодійників провели загальнонаціональне опитування з метою вивчити ставлення населення та його залученість у діяльності благодійних фондів і організацій. 

Лише 21% респондентів підтримав благодійну діяльність фондів і благодійних організацій. Серед основних інструментів підтримки були: фінансовий зв’язок через благодійні скарбнички (43%); купівля товару, частина грошей від якої вийшла на благодійність (21%); участь у благодійних акціях, організованих компаніях-роботодавцем (16%); волонтерство (11%); банківське переведення-пожертвування (9%); купівля квитка на благодійний концерт (6%); благодійне СМС (5%); купівля благодійної листівки (2%). 

77% опитаних відповіли, що зробили це, бажаючи допомогти іншим. Лише 6% — завдяки довірі до організації, які підтримували. Серед найпоширеніших відповідей тих 79% респондентів, які не займалися торік благодійністю, були: «бо мене не просили це робити» (38%); «я не вважаю себе благодійником» (20%); «я не знаю про потреби людей і благодійних організацій» (11%).

Отримані свідчити про недовіру до діяльності благодійних фондів та організацій, яка сьогодні була в українському суспільстві. Непрозорість, непідзвітність і закритість благодійного сектора, з одного боку, використання фондів у політичних цілях — з іншого сформували негативне ставлення до них і нерозуміння цінності й значимості благодійності для розвитку українського суспільства.

Доречі, 1 жовтня 2013 року в Європі вперше відзначається День фондів. Хочеться вірити, що українська благодійна спільнота візьме активну участь в організації такого дня в Україні з популяризації благодійності та внеску вітчизняних благодійних фондів у зміні якості життя наших співвітчизників.

content/blagodiynist-ievropa-ta-mi

Семінар щодо можливостей підвищення громадянської активності

семінар "громадська активність"

Опубліковано admin Чтв, 02/21/2013 — 10:39

11 лютого 2013р. Український Фонд Демократії «Спочатку Люди» разом із британськими експертами з організації INVOLVE, які спеціалізуються на залученні громадян до суспільного життя, розпочав семінар щодо вивчення можливостей підвищення громадянської активності українців.

В семінарі брали участь представники різних громадських організацй, не вийнятком стала й наша організація «Соціальний Всесвіт»,  яку представляла керівник Аніщенко Алла Петрівна.

content/seminar-shchodo-mozhlivostey-pidvishchennya-gromadyanskoyi-aktivnosti

Участь студентів Харківської Державної Академії Культури у презентації фільму «Право на життя»

право на життя

Опубліковано admin Птн, 02/22/2013 — 20:35

право на життя
право на життя

7 лютого 2013 в перший день своєї сесії на восьмому семестрі студенти Харківської державної академії культури (ХДАК) 4 курсу заочного відділення кафедри «соціальна педагогіка» під керівництвом куратора групи Аніщенко Алли Петрівни — доцента кафедри «соціальна педагогіка» кандидата педагогічних наук — взяли участь у презентації фільму «Право на життя», який був приурочений до Всесвітнього дня боротьби проти раку.

право на життя
право на життя

Перше враження на студентів справила обстановка залу з усією своє вишуканістю, теплим прийомом організаторів і звичайно ж чудова класична музика у виконанні квартету струнно-смичкових інструментів.

квартет

Всесвітній день боротьби проти раку відзначається щорічно 4 лютого. В рамках цієї події, громадська організація «Рівне право на життя» створила документально-художній фільм про людей, що зіткнулися з онкологічними захворюваннями.

право на життя

З 4 по 8 лютого цей фільм показують у восьми містах України. У стрічці автори підняли проблему захворювання на рак молочної залози. Зйомки проходили в Харкові, Донецьку, Єнакієвому і Святогорську. У стрічці показані історії жінок, які випадково дізналися про захворювання, але знайшли в собі сили перебороти хворобу і зараз живуть повноцінним життям. Також свої коментарі дають фахівці — онкологи, психологи.

Фільм — про жінок, які перемогли рак грудей і продовжують жити цілком повноцінним життям. Вони пройшли через опромінення, операції, хіміотерапії, але це їх не зломило. Навпаки, кажуть героїні сюжетів, виникло бажання допомагати іншим, надихати своїм прикладом.

У залі були присутні представники громадських організацій, фахівці в області охорони здоров’я і представники міської влади, студенти та викладачі Харківської Державної Академії Культури а також люди, яких безпосередньо торкнулася ця проблема.

Віце-мер Харкова охорони здоров’я і соцзахисту населення Світлана Горбунова — Рубан, після перегляду фільму, не змогла стримати емоції.

«Я дивилася на цей фільм очима жінки, тому що тема для мене животрепетна і дуже важлива. Я згадувала свою маму, яка пішла з життя, тому що у неї був рак і свого тата, який пішов із життя з цих же причин ».

По закінченні фільму підняті в ньому проблеми обговорили лікарі, громадські діячі, юристи, жінки, що пережили хворобу.

Як зазначили організатори проекту — Харків став четвертим містом країни, після Донецька, Києва та Єнакієва, де показали цей фільм. Всього фільм побачать жителі семи міст України. Документальна стрічка стала частиною акції, що включила в себе і широке обговорення як показаного на екрані, так і в цілому проблеми боротьби з онкозахворюваннями в Україні.

Художньо-документальне кіно було знято на замовлення Української федерації боротьби проти раку та громадської організації «Центр« Рівне право на життя ». Показ відбувся за підтримки Харківської міської ради.

Студенти Харківської Державної академії Культури (ХДАК) 4 курсу заочного відділення кафедри «соціальна педагогіка» під керівництвом куратора групи Аніщенко Алли Петрівни — доцента кафедри «соціальна педагогіка» кандидата педагогічних наук — залишилися під незабутнім враженням від заходу. Кожен зробив для себе певні висновки після перегляду фільму та участі в обговоренні з організаторами проекту. Студенти висловили величезну подяку куратору групи Аллі Петрівні за надану можливість бути присутнім на такого роду заході і побажали якомога більших таких яскравих і корисних зустрічей.

content/uchast-studentiv-harkivskoyi-derzhavnoyi-akademiyi-kulturi-u-prezentaciyi-filmu-pravo-na

Маршрут від сердця до сердця

Опубліковано admin Нед, 24.02.2013 — 20:15

Для когось сесія — це негаданий грім серед ясного неба, а для нас, студентів — заочників 4-го курсу кафедри соціальної педагогіки, сесія — це завжди не тільки збагачення необхідними знаннями, обмін досвідом, але й незабутні зустрічі. Ось і цей раз нам дуже пощастило — мене були запрошені в маленьке поселення з будинком для сиріту. Смутно представляючи, з ким ми в цьому розрізі знайомимося і що побачимо, 17 лютого 2013 Наша об’єднана група (студенти — студенти та студенти денного стаціонару) під керівництвом досвідчених викладачів вирушила на похід.

Прямо посеред засніженого лісопарку, недалеко від П’ятихаток, поряд з об’єднанням «Лісова казка», причаїлося маленьке поселення, яке складається з трьох окремих розташованих добротних житлових будинків і господарських будівель. Поклавши руку на серце, пройшовши кілометрів сім за засніженій нерівній стежці, порядком втомивши і змерзнувши, ми будували здогади, з ким сьогодні знайомимося, а в наших головах так і крутилися слова старовинної пісні:

Живе моя відрада у високому терему,
а в терем той високий немає ходу нікому …

Але, звичайно, ми були приємно здивовані. Наші нові друзі ви дуже гостинними та контактними. В одному маленьких з акуратних будиночків, де проживають хлопці хто з прийомними батьками, а хто поки дружнім колективом з вихователями, прямо на порозі нас зустріла приємна жінка — господина будиночка, куди нас люб’язно запитали в гості. Розчулення викликав величезний добрий глиняний пес, калачиком згорнувся прямо біля входу в будиночок. У песика була повна миска харчування і задоволений добродушний вигляд. Як пізнішеилося, і пес, і багато інших прикрас інтер’єру були зроблені руками самих дітлахів. Воїстину золоті руки у хлопців!

І ось ми, з посиленням скінувши чоботи біля входу і важкі зимові речі, були запрошені в зал для знайомства і спілкування з дітворою і співробітниками. Відразу впало в око те, що будинок був прикрашений численними виробами з глини, макраме та бісеру. Кімнати були немов наповнені сонячним світлом. Все було чистенько, акуратно і … не по — домашньому. У світлій великій кімнаті, до речі дуже сучасно і зручно обставлений, з самого порогу ми потрапили під арт-обстріл семи пар насторожених, допитливих і трошки сумних дитячих очей. І ось, хвилина знайомства … В повітрі зависла хвилина мовлення, і знову, як зазвичай буває у всіх наших походах, нас виручила наш керівник походу, затіявши дружню бесіду. І так, слово — за слово, представившись один одному по-черзі. Ми познайомилися з чудовими хлопцями.

Щоб розрядити обстановку, хлопцям були запропоновані командні ігри. До речі, наша колега, Наташа Нечипоренко, яка дуже хвилювалася спочатку, мужньо і першою «кинулася на амбразуру», запропонувавши хлопцям і всім нам заздалегідь обдумані та чудово підготовлені гри — «Вгадай професію», «Мумія повертається». Інна Гамзуліна та Юля Башук теж порадували нас і наших молодих господарів цікавими конкурсами та змаганнями. Холодок і настороженість у очах хлопців почали танути. вони. Спочатку соромлячись, практично всі стали активно брати участь в найцікавіших іграх і змаганнях, які стали проводити і наші викладачі. В веселощі активно включилися не тільки хлопці, але й усі гості, тобто ми. Стало весело і шумно. У кімнаті зазвучав щедрий дитячий сміх. Але що я помітила, у всіх своїх рухах хлопчаки помаленьку підбиралися до нас поближче. Ненароком торкнувшись рукою, ненадовго притулившись головою до плеча дорослого. Діти активно шукали тактильного контакту і ласки … стали підходити ближче, сміливо заглядали в очі (а здавалося — в саму душу) …

Вдосталь Натішившись грою (до речі, багато хто з них пропонували самі), настало найцікавіше. Діти влаштували нам, дорослим, коротку екскурсію у свій маленький світ, немов частково оголивши душу, крадькома поділившись ніж — то сокровенним, таємним .. Дехто з них навіть сміливо взяв дорослих за руку, немов перекинувши спілкування з містом до більшого довіра … Кімнати вразили своєю чистою стерильною чистотою, акуратністю … і мені здалося, практично безликістю … Лише в затишних куточках допитливий погляд відвідувач міг вловити підказки, чия ж це була кімната, хлопчика чи дівчинки, і чим цікавиться господар … Все було наповнене сонячним світлом яскравим, але … яким то зовсім не теплим … Не затишним … Звичайно, не домашнім … А потім були розмови … Особливо мені запам’яталися деякі хлопці, яскраві, сміливі .

Ростислав, 14 років — переніс кілька серйозних операцій на серці. Веде активне соціальне життя. Ліпить з глини сімпотяшек, плете замислене макраме, танцює. Відкритий, контактний, щедрий на посмішку і так спраглий, щоб до нього доторкнулися, приголубили … Захоплюється футболом, історією … У соціальній мережі «ВКонтакте» створили свою групу, де об’єдналися підлітки, які створюють чудові поробиці своїми руками і виставляють їх фото (Лавка подарунків Крокодил) … Мріє далі бачити світ, вчитися в хорошому інституті … Запитай про майбутнє, про сім’ю впевнено унікає … Хвора тема ..

Борис, 16 років — типовий підліток, трохи колючий, сором’язливий … Заявив, що нічим не цікавиться взагалі. Але піздніше, при індивідуальній бесіді, зізнався, що дуже тут нудьгує, тужить.  Робить дивовижно красиві вироби з валяної вовни. Але на його іграшках практично завжди — сумна усмішка, практично маска … Очі — окремо, посмішка — окремо … До речі, хлопчик активно займається спортом, мріє стати вчителем фізкультури. По секрету зізнався, що саме його велике бажання — «звалити з цього раю». Не хотів фотографуватися (Я некрасивий …) … Кажу, то вважаю, що він дуже симпатичний, що я була б дійсно рада сфотографуватися поруч з ним на пам’ять … І тут же погляд прямо в душу (Правда? Чесно?). На загальній фотографії доросла дитина стояв недалеко від мене, тримав за руку … Як блискавка, душа на секунду відкрилася і тут же зачинилися … Боляче …

Артурчик — найменший член цієї дивної родини … Ще не вміє читати і, але активно пізнає … Сміливий, незалежний … Зі справжнім обожнюванням дивився на нашого колегу, В’ячеслава Гавриленко, хвалився своїми мускулами, (погляд, який я сильний!), Витривалістю … ластами, заглядав в очі … А напоследок убив наповал «коли я виросту, стану бомжем … Їм бути здорово ..». Ненаситність в очах, жага дотику. У зручний момент підставляє плечі, під руки дорослих , жага ласки, тепла . Погляд не відводити, дивитися спокійно і не по — дитячому …

Аліса, 13 років — красива, смілива і вже добре фізично сформувалася дівчина. Розумні очі, чіпкий і трохи насмішкуватий погляд … Золоті руки у цієї маленької красуні — вона робить вовняних звірів (найчастіше сумних і серйозних, у них — півм’яні сердечка в крихітних лапках). Мріє стати висококласною масажисткою (вони добре заробляють). В іграх частенько повторювала (що нам перемога — нам готівковим розрахунком, будь ласка …) … Маленька доросла …

Сашко, Василь, Христина і т.д. … Багато життєвих історії ми почули, довго ще ці діти будуть в нашій пам’яті розділитися прямо в нашій душі , але прийшла пора прощатися . Хлопці також як — то заквапилися, раптом виникло стільки ще невисловленого, скільки цікавих історій ще згадалися . Ось ми вже біля порогу, а діти — ні на крок не відходять — (ви напишіть, ви ще приїдете? …) .. Боляче їм … Боляче нам … Вже вийшли на вулицю, ми все озирнулися — будинок проводжав нас сім’ю парами не по-дітячому сумних очей, носики притиснуті до вікон … Команда вихователя — і діти зграйкою відпорхнули від підвіконь … Ми ще відвідали майстерню, де хлопці ліплять з глини свої поробки, побачили глиняних рибок і міні- копію Харкова (маленький глиняний містечко посеред клубів). У теплиці спали дві кошлати задоволені кішки , доглянуті і чистенькі. Діти їх дуже люблять, відразу видно. Кішки — як символ домашнього затишку. Символ рідної домівки, якого у багатьох з них не буде …

PS Воистину чудова ідея — створювати подібні будинки, де діти практично в домашніх умовах будуть рости, вчитися, пізнавати світ. Шиляюся перед титанічною роботою вихователя в цих будинках-різні діти, різні характери. Необхідні різні підходи, швидше індивідуальна робота, особливо коли діти не рідні, державні. Рука не піднялася написати чужі, кинути … Чужих дітей не буває… Дітей або любиш, або не відчуваєш взагалі .

Цим хлопцям, які живуть у доброму будинку, навчаються в елітних школах, знаходяться на повному забезпеченні держави, не вистачає одного, найголовнішого — батьківської ласки, маминої любові, тепла. Казки на ніч, утертої сльозинки, поправленої підушки … Теплої батьківської руки на плечі … Так мало — і так багато … А саме зараз і закладається їх майбутня модель поведінки у своїх власних родинах … А це — внесок у формування світогляду і майбутніх поколінь … Твого майбутнього, Україна.
Воїстину, працюємо нам, як майбутнім соціальним педагогам-непочаткам край … Ніхто з тих, хто брав участь в цих екскурсіях, не залишився байдужий … Ніхто не вважає, я впевнена, що час було витрачено даровано … Це була не просто екскурсія, це був маршрут ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ …

content/marshrut-vid-serdcya-do-serdcya